โรงเรียนวังข่อยพิทยา
94 หมู่ 1   ตำบลวังข่อย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
เบอร์โทรศัพท์ 056890064
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายธนายุทธ สุขคำฟอง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายกานต์ โพธิยา
ครูผู้ช่วย

นางสาวนูรูลฮูดา มะ
ครูทีชฟอร์ไทยแลนด์