โรงเรียนวังข่อยพิทยา
94 หมู่ 1   ตำบลวังข่อย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
เบอร์โทรศัพท์ 056890064
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชูพงศ์ จันทร์อรุณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ