โรงเรียนวังข่อยพิทยา
94 หมู่ 1  ตำบลวังข่อย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
เบอร์โทรศัพท์ 056890064
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวมาตรสุภา บุญเรือง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวศิริพร คำชวด
ครู คศ.1

นางสาวจารุวรรณ แสงศรีจันทร์
ครูผู้ช่วย