โรงเรียนวังข่อยพิทยา
94 หมู่ 1   ตำบลวังข่อย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
เบอร์โทรศัพท์ 056890064
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววนิดา เกตุทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวมาตรสุภา บุญเรือง
ครูผู้ช่วย

นายเกษม สุขขำ
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

นายณรงค์ชัย เต็นยะ
ครูทีชฟอร์ไทยแลนด์

นางสาวสุวนันท์ ก้อนทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์