โรงเรียนวังข่อยพิทยา
94 หมู่ 1  ตำบลวังข่อย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
เบอร์โทรศัพท์ 056890064
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญาโรงเรียน     เมธี  ว  วิโรจติ     ผู้มีปัญญาย่อมพบแสงสว่างแห่งชีวิต
คติพจน์                  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรู้  อยู่ห่างไกลยาเสพติด
อักษรย่อ                 ว.พ.
สีประจำโรงเรียน      ม่วง – ชมพู
  ม่วง   หมายถึง  ความรัก  ความสามัคคี
  ชมพู   หมายถึง  ความมุ่งมั่น  ความอดทน  ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค
อัตลักษณ์โรงเรียน   นักเรียนเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอยู่อย่างพอเพียง