โรงเรียนวังข่อยพิทยา
94 หมู่ 1   ตำบลวังข่อย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
เบอร์โทรศัพท์ 056890064
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพยอม เกิดมงคล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพิจิตรา หัตถกิจ
ครู คศ.1