โรงเรียนวังข่อยพิทยา
94 หมู่ 1  ตำบลวังข่อย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
เบอร์โทรศัพท์ 056890064
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
 พันธกิจ       
1. พัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มความแข็งแรงให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษา และมีศักยภาพในการให้บริการ
2. พัฒนาการจัดการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพและมุ่งสู่มาตรฐานสากล  สนองความต้องการของผู้ปกครอง และชุมชน
3. ส่งเสริมสนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใช้เพื่อพัฒนา ระบบบริหาร จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
4. พัฒนาครู ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม  มีวินัย  มีรับผิดชอบ  พร้อมน้อม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติทั้งด้านบริหาร และการจัดการเรียนรู้จนเกิดเป็น วัฒนธรรมองค์กร
5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานกับทุกภาคส่วนของท้องถิ่น จัดการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
6. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ยากไร้ พิการ และด้อยโอกาส จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อ การเรียนรู้ เสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิต


เป้าประสงค์
1. สถานศึกษาน่าอยู่
          สถานศึกษามีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการทำงาน สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้รับบริการ ชุมชน และท้องถิ่น  ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติอย่างยั่งยืน
2. สร้างโอกาสให้เรียนรู้
          ประชากรทุกคนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตามสิทธิ และศักยภาพของตนเองอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และสอดคล้องวิถีความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น  และโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้หลากหลายเอื้อต่อการเรียนการสอน บรรยากาศส่งเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพจิตแก่บุคลากร
3. พัฒนามาตรฐานบริหารจัดการ
          สถานศึกษา มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ การวิจัยเพื่อพัฒนาสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการบริหาร สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ โดยทุกกลุ่มงานมีความก้าวหน้า ทันสมัยในการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์การวิจัยเพื่อพัฒนานำเทคโนโลยี สมัยใหม่ มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการเรียนรู้
4. สถานศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ