โรงเรียนวังข่อยพิทยา
94 หมู่ 1  ตำบลวังข่อย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
เบอร์โทรศัพท์ 056890064
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพงษ์นรินทร์ ประทีปพรศักดิ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวรเชษฐ์ มากบุญ
ครู คศ.3

นางสาวฉัตรสุดา ขุนเพ็ง
ครู คศ.1

นางพิมพ์มนัส คงเมฆ
ครูผู้ช่วย

นางสาวทิพยาภัสสร์ อัครวงษ์
พนักงานราชการ

นางสาวกันต์กนิษฐ์ ฉันทะมิตร์
พนักงานราชการ