โรงเรียนวังข่อยพิทยา
94 หมู่ 1  ตำบลวังข่อย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
เบอร์โทรศัพท์ 056890064
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพงษ์นรินทร์ ประทีปพรศักดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวรเชษฐ์ มากบุญ
ครู คศ.3

นางสาวฉัตรสุดา ขุนเพ็ง
ครู คศ.1

นางพิมพ์มนัส คงเมฆ
ครูผู้ช่วย

นางสาวทิพยาภัสสร์ อัครวงษ์
พนักงานราชการ

นางสาวกันต์กนิษฐ์ ฉันทะมิตร์
พนักงานราชการ

นางสาวฮายาตี ยะโกะ
ครู