โรงเรียนวังข่อยพิทยา
94 หมู่ 1   ตำบลวังข่อย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
เบอร์โทรศัพท์ 056890064
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอัญชลี ระดมแสง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวรเชษฐ์ มากบุญ
ครู คศ.2

นางสาวฉัตรสุดา ขุนเพ็ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวนัฏฐา อัครวงษ์
พนักงานราชการ

นางสาวกันต์กนิษฐ์ ฉันทะมิตร์
พนักงานราชการ

นางสาวมูนา สันหรน
ครูทีชฟอร์ไทยแลนด์