โรงเรียนวังข่อยพิทยา
94 หมู่ 1  ตำบลวังข่อย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
เบอร์โทรศัพท์ 056890064
ฐานที่ 1 ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
ฐานที่ 1 ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
โรงเรียนวังข่อยพิทยาที่ได้ผ่านการประเมินให้เป็นสถานศึกษา แบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง  ในปี2550  จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้มองเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาดังกล่าว และเห็นว่าในพื้นที่หมู่บ้านวังข่อยและหมู่บ้านใกล้เคียง มีไม้ไผ่มากและไม่ค่อยมีใครนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสักเท่าไร จึงได้พยายามคิดค้น ดัดแปลง ภูมิปัญญาชาวบ้านแต่โบราณให้เข้ากับยุกต์สมัยจากไม้ไผ่ธรรมดาจนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่และกลายเป็นกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่”