โรงเรียนวังข่อยพิทยา
94 หมู่ 1  ตำบลวังข่อย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
เบอร์โทรศัพท์ 056890064
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายทนงศักดิ์ ฟักเงิน
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ