โรงเรียนวังข่อยพิทยา
94 หมู่ 1  ตำบลวังข่อย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
เบอร์โทรศัพท์ 056890064
ฐานที่ 4 พืชสมุนไพร
ฐานที่ 4 พืชสมุนไพร
โรงเรียนวังข่อยพิทยาที่ได้ผ่านการประเมินให้เป็นสถานศึกษา แบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง  ในปี2550  จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้มองเห็นคุณค่าของสมุนไพรดังกล่าว และเห็นว่าในพื้นที่หมู่บ้านวังข่อยและหมู่บ้านใกล้เคียง มีสมุนไพรมาก แต่เด็กรุ่นใหม่ยังไม่รู้จักคุณค่าและเห็นคุณประโยชน์ของสมุนไพรมากเท่าที่ควร ดังนั้นทางโรงเรียนจึงจัดทำฐานการเรียนรู้พืชสมุนไพรขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียนและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับสมุนไพร นั้นเอง