โรงเรียนวังข่อยพิทยา
94 หมู่ 1   ตำบลวังข่อย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
เบอร์โทรศัพท์ 056890064
คณะผู้บริหาร

นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวรเชษฐ์ มากบุญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวพยอม เกิดมงคล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

นายชูพงศ์ จันทร์อรุณ
ครู คศ.2

นางสาววนิดา เกตุทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ