โรงเรียนวังข่อยพิทยา
94 หมู่ 1  ตำบลวังข่อย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
เบอร์โทรศัพท์ 056890064
คณะผู้บริหาร

นายวิมล ปรักมาตย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0612746969
อีเมล์ : wimon.pra@obec.moe.go.th

นางสาวจุฑาภัทร์ ศิวนาถกูล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0861949177
อีเมล์ : jutaphats922@gmail.com

นายวรเชษฐ์ มากบุญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 0613082972
อีเมล์ : worached.ma@obec.moe.go.th

นายธนายุทธ สุขคำฟอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
เบอร์โทร : 0875658276
อีเมล์ : thanayut.sukk@obec.moe.go.th

นายกานต์ โพธิยา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0956291280
อีเมล์ : karn.ph@obec.moe.go.th

นางสาวฉัตรสุดา ขุนเพ็ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 0881493720
อีเมล์ : chatsuda.kh@obec.moe.go.th