โรงเรียนวังข่อยพิทยา
94 หมู่ 1  ตำบลวังข่อย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
เบอร์โทรศัพท์ 056890064
ฐานที่ 6 ผักปลอดสารพิษ
ฐานที่ 6 ผักปลอดสารพิษ
โรงเรียนวังข่อยพิทยาที่ได้ผ่านการประเมินให้เป็นสถานศึกษา แบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง  ในปี 2550  จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้มองเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคแล้วยังเป็นการลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน ตลอดจนสามารถนำไปเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม ให้กับผู้มาเยือน ผู้สนใจ ตลอดจนผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์ศึกษา