โรงเรียนวังข่อยพิทยา
94 หมู่ 1  ตำบลวังข่อย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
เบอร์โทรศัพท์ 056890064
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 18 13 31
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 16 12 28
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 13 9 22
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 12 10 22
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 14 10 24
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 12 10 22
มัธยมศึกษาปีที่ 4 14 16 30
มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 18 28
มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 6 13
รวม 116 104 220