โรงเรียนวังข่อยพิทยา
94 หมู่ 1  ตำบลวังข่อย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
เบอร์โทรศัพท์ 056890064
คณะผู้บริหาร

นายวิมล ปรักมาตย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวรเชษฐ์ มากบุญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายธนายุทธ สุขคำฟอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายกานต์ โพธิยา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวฉัตรสุดา ขุนเพ็ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ