โรงเรียนวังข่อยพิทยา
94 หมู่ 1   ตำบลวังข่อย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
เบอร์โทรศัพท์ 056890064
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุภาภรณ์ พรมรักษา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์ สีดำ
ครูผู้ช่วย

นายกฤษณ วิไลวรรณวิวัฒน์
ครูอัตราจ้าง