โรงเรียนวังข่อยพิทยา
94 หมู่ 1  ตำบลวังข่อย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
เบอร์โทรศัพท์ 056890064
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสุภาภรณ์ พรมรักษา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์ สีดำ
ครู คศ.1

นายปฏิญญา เถียรสายออ
ครู คศ.1