โรงเรียนวังข่อยพิทยา
94 หมู่ 1   ตำบลวังข่อย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
เบอร์โทรศัพท์ 056890064
บุคลากรทางการศึกษา

นางคนึงคิด พานพิจิตร
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวภัสรา เทียนแจ่ม
ครูธุรการ

นายสีพรม สินสุวรรณ์
นักการภารโรง

นายสำเริง โพธิ์พันธ์
นักการภารโรง

นายอุดร พานพิจิตร
นักการภารโรง