โรงเรียนวังข่อยพิทยา
94 หมู่ 1  ตำบลวังข่อย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
เบอร์โทรศัพท์ 056890064
บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวพรรณิกา ยมกลิ่น
ครูพี่เลี้ยงนักเรียนเรียนร่วม

นายสีพรม สินสุวรรณ์
นักการภารโรง

นายสำเริง โพธิ์พันธ์
นักการภารโรง