โรงเรียนวังข่อยพิทยา
94 หมู่ 1   ตำบลวังข่อย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
เบอร์โทรศัพท์ 056890064
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวรุ่งทิวา อ่ำอำไพ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปรเมศวร์ สุขแจ่ม
ครู คศ.2