โรงเรียนวังข่อยพิทยา
94 หมู่ 1  ตำบลวังข่อย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
เบอร์โทรศัพท์ 056890064
ฐานที่ 3 ปุ๋ยหมักชีวภาพ
ฐานที่ 3 ปุ๋ยหมักชีวภาพ
โรงเรียนวังข่อยพิทยาที่ได้ผ่านการประเมินให้เป็นสถานศึกษา แบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ในปี2550  จากกระทรวงศึกษาธิการ   ได้มองเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาดังกล่าว และเห็นว่าในพื้นที่ในโรงเรียนมีใบไม้ร่วงเป็นจำนวนมาก