โรงเรียนวังข่อยพิทยา
94 หมู่ 1  ตำบลวังข่อย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
เบอร์โทรศัพท์ 056890064
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเมธี จิตรทรัพย์
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินนทราชูทิศ มัชฌิม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2540 - 2544
ชื่อ-นามสกุล : นางประนอม สุรรณประดิษฐ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2544-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ หาญณรงค์
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2544-2545
ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิตร นุชสุข
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนโกรกพระ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2545-2552
ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2552-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายสาโรจน์ กลั่นด้วง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2554-2556
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัญรินทร์ ฉัตรโชติวรกิตติ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2557-2558
ชื่อ-นามสกุล : นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2558-2563
ชื่อ-นามสกุล : นายวิมล ปรักมาตย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวังข่อยพิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2563-ปัจจุบัน