โรงเรียนวังข่อยพิทยา
94 หมู่ 1  ตำบลวังข่อย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
เบอร์โทรศัพท์ 056890064
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนวังข่อยพิทยา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์          ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ  และตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงจัดทำโครงการ “เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ขึ้นทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงภัยที่เกิดจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และได้รับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติจนเกิดเป็นสังคมที่น่าอยู่