โรงเรียนวังข่อยพิทยา
94 หมู่ 1  ตำบลวังข่อย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
เบอร์โทรศัพท์ 056890064
ฐานที่ 2 นวดแผนไทย
ฐานที่ 2 นวดแผนไทย
โรงเรียนวังข่อยพิทยาที่ได้ผ่านการประเมินให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในปีพุทธศักราช 2550  จากกระทรวงศึกษาธิการ
ได้มองเห็นประโยชน์ของการนำความรู้เรื่องการนวดแผนไทยไปใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป จึงได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการนวดแผนไทยและเชิญวิทยากรผู้มีความรู้เกี่ยวกับการนวดแผนไทยเพื่อนำมาสาธิตให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางต่อไป