โรงเรียนวังข่อยพิทยา
94 หมู่ 1  ตำบลวังข่อย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
เบอร์โทรศัพท์ 056890064
ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ITA 2563 ITA 2564 ITA 2565